Podmínky užití webové stránky Labužník.cz

Nejdůležitější pravidla a doporučení

 1. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla diskuse a podmínky užití webové stránky Labužník.cz.
 2. V případě nedodržování pravidel může být účet zablokován nebo smazán.
 3. Veškeré informace na webu http://www.labuznik.cz/ jsou nezávazného charakteru.
 4. Uživatel nesmí v rámci webu http://www.labuznik.cz/ ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice.
 5. Vložením autorského díla poskytuje autor licenci k zveřejnění tohoto autorského díla na webu http://www.labuznik.cz/.
 6. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem pro účely vedení uživatelského účtu.
 7. Uživatel má právo kdykoliv požádat o zrušení své registrace a vymazání osobních údajů.
 8. Provozovatel Labužník.cz neodpovídá za obchod uzavřený s jiným uživatelem v rámci diskuse Labužník.cz.
 9. Uživatel může kdykoliv kontaktovat administrátory prostřednictvím e-mailu info@labuznik.cz nebo soukromé zprávy.
 10. Cílem administrátorů je udržovat co nejkvalitnější webové stránky, na kterých budou vždy spokojení uživatelé.

Děkujeme za dodržování pravidel a přejeme příjemně strávené chvíle u stránek Labužník.cz.
Tým administrátorů Labužník.cz

Níže najdete

Plné znění podmínek užití webové stránky Labužník.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese http://www.labuznik.cz/ (dále jen „webová stránka“).

1.2. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem dále upravují pravidla diskuzí, které tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Obchodní podmínky a pravidla diskuzí tak tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

1.5. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

2.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zobrazí poskytovatel uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).

3.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

3.5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek a pravidel diskuzí).

3.6. Uživatel má k dispozici soukromé zprávy ke komunikaci s ostatními uživateli a administrátorem. Zároveň souhlasí se zasíláním interních informací o novinkách webu Labužník.cz, které uživatelům zasílá administrátor.

4. PODMÍNKY SLUŽBY

4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a provádět jejich správu a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami (dále jen „služba“).

4.2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

4.4. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

5. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

5.1.3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

5.3. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

5.4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

5.7. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky (včetně pravidel diskuzí), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

5.8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

5.9. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 obchodních podmínek.

6.2. Licence k dílu je poskytována jako bezúplatná ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci využít.

6.3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U díla bude poskytovatelem vždy uváděna přezdívka (nick) uživatele, který dílo v rámci služby vložil.

6.4. Ustanovení čl. 6.1 až 6.3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění poskytovatele použijí přiměřeně i na případy, kdy příspěvek uživatele nepodléhá ochraně autorským právem.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

7.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

7.3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.4. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.6). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

7.5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 11.6).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, pohlaví, datum narození a další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách.

8.4. Osobní údaje uživatele mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám tvořícím s poskytovatelem koncern. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 8.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „adresa uživatele“) a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele.

8.11. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
Více informací o cookies naleznete zde.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

9.2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Při výpovědi pro porušení povinností druhé strany je výpověď účinná okamžitě.

9.3. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím v podání žádosti o odstranění svého uživatelského účtu.

9.4. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek, pravidel diskuzí) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.5. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 6 obchodních podmínek.

10. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

11.4. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:

11.4.1. Příloha č. 1 – Pravidla diskuzí.

11.4.2. Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

11.5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@labuznik.cz, telefon +420 226 805 015.

V Praze dne 1.6.2014

MAFRA, a.s.

Tato pravidla jsou platná pro všechny nově registrované uživatele od 1.6.2014 a pro uživatele, kteří vyslovili souhlas s novými pravidly. Předchozí verze podmínek užití z 27.1.2014 je zde

Příloha č. 1 – Pravidla diskuzí

Pravidla diskuse

Hlavní pravidla diskuse

Porušení těchto pravidel vede k smazání nebo upravení diskusních příspěvků, případně k zablokování účtu na Labužník.cz, viz Porušení pravidel diskuse.

Je zakázáno vkládat příspěvky:
 • s komerčním podtextem, reklamou a nebo spamem.
 • s osobní inzercí a nabídkami prodám/koupím.
 • urážející nebo napadající ostatní účastníky diskuse.
 • obsahující vulgarismy.
 • jakkoliv porušující platné zákony ČR.
 • s projevy rasové nesnášenlivosti.
 • obsahující osobní údaje.
 • vědomě obsahující zavádějící nebo nepravdivé informace.
 • obsahující text porušující autorská práva, např. text zkopírovaný z jiných stránek (vždy uveďte raději odkaz na původní zdroj textu).
 • snažící se manipulovat ostatními diskutujícími, např. vystupováním pod více uživatelskými jmény, diskutováním sám se sebou apod.
 • obsahující fotografie v rozporu s autorskými právy.
 • jejichž cílem je propagace osoby uživatele, např. prosba o hlasování v soutěži apod.
 • obsahující osobní nebo kontaktní údaje uživatele - e-mail, telefon, ICQ a jiné (pokud chcete navázat kontakt, vyměňte si kontaktní a osobní údaje prostřednictvím soukromých zpráv).

Další pravidla a doporučení

 • Pamatujte, že Internet je veřejné médium. Proto dobře rozmyslete, jaké osobní informace zveřejníte.
 • Nepište název nebo text příspěvku kapitálkami (velkými písmeny).
 • Nepište příspěvky bez informační hodnoty (např. příspěvky obsahující pouze smajlíky).
 • Pro osobní komunikaci využívejte vždy soukromé zprávy místo diskuse.
 • Diskusní téma by nemělo mít povahu chatu a rámcově by se mělo týkat názvu tématu (toto se netýká diskuzí ve skupinách).
 • Diskusní příspěvky pište spisovně, ideálně s diakritikou. Používejte velká písmena na začátku vět, správně oddělujte věty a delší text logicky čleňte do odstavců. Diskuse je díky dodržení těchto pravidel přehlednější a lépe čitelná.
 • Na provokace od ostatních diskutujících nereagujte, ale pouze upozorněte administrátora diskuse. Díky tomu se diskuse zbytečně nevyhrocuje.
 • Je zakázáno zasílat jakékoliv nevyžádané nabídky nebo jinou formu reklamy přes soukromé zprávy.
 • Prvních deset dní vaší registrace můžete vkládat maximálně 10 příspěvků denně (jde o ochranu proti spamu a trollům v diskusích). Jakmile získáte 50 příspěvků nebo jste registrovaní více než 10 dní, přispívat můžete neomezeně.
 • Anonymní vkládání příspěvků je možné využít pouze u intimních témat nebo u příspěvků, u kterých je důležité zachovat anonymitu (posuzuje admin). Anonymní příspívání je zakázáno využívat pro kontroverzní diskuse nebo k napadání ostatních.
 • Ikonka uživatele slouží k jednodušší identifikaci uživatele dalšími uživateli webu. Doporučujeme ji tedy měnit jen výjimečně. Není povoleno vkládat si ikonku nebo podpis s provokativní či jinak rušivou grafikou (například animované ikonky).
 • Přejmenování uživatele, tedy změnu nicku, provádí admin pouze v odůvodněných případech (posuzuje admin). Při zakládání účtu proto zvažte, jaká přezdívka vás zde bude reprezentovat.
 • Po smazání účtu je přístup na web blokován a nelze se již znovu registrovat pod stejným, ani jiným nickem. O případných výjimkách rozhoduje administrátor.
 • Technické dotazy či dotazy na administrátory posílejte v soukromé zprávě na nick admin.
 • Uživatel nemá nárok na smazání již vložených diskusních příspěvků - diskusní témata by v případě promazávání nedávala smysl.
 • MAFRA, a.s. nenese odpovědnost za diskusní příspěvky uživatelů.

Porušení pravidel diskuse

 • Pokud se bude jednat o mírné porušení pravidel, administrátor upozorní autora a diskusi/příspěvek upraví nebo smaže.
 • Při opakovaném porušení pravidel je uživateli dočasně blokován přístup. Po týdnu lze u administrátora diskuse zažádat o odblokování.
 • Při opakovaném porušování pravidel diskuse je přístup do diskuze trvale zablokován a nick smazán.
 • Při obzvlášť hrubém porušení pravidel blokován a smazán okamžitě a trvale, a to bez upozornění administrátora.

K čemu nahlášení příspěvku?

Příspěvky označené jako nekvalitní budou odeslány na kontrolu administrátorovi. Můžete označovat reklamu, vulgární příspěvky a příspěvky, ve kterých jsou uživatelé napadáni apod. Děkujeme, že tímto způsobem pomáháte zkvalitňovat obsah portálu Labužník.cz.

Před založením tématu

 • Použijte vyhledávání a zjistěte, zda již někdo podobný dotaz nevložil. Pokud již podobné téma existuje, vložte dotaz do tohoto tématu.
 • Pro nově založené téma zvolte odpovídající název. Nekonkrétní názvy témat snižují pravděpodobnost, že vám na dotaz někdo odpoví (např. "Pomoc", "Potřebuji poradit", "Kdo mi pomůže")
 • Nezakládejte totožná témata v různých kategoriích.
 • Pro každý dotaz vytvořte nové téma a zařaďte jej do odpovídající kategorie.

Pravidla soutěže na Labužník.cz

 1. Pořadatel a organizátor: Mafra a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha, Smíchov, 150 00, IČ 45313351.
 2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá vždy týden – 14 dní. Po ukončení soutěže automaticky zmizí soutěžní otázky a systém sám vylosuje výherce.
 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická zletilá osoba s doručovací adresou v České republice a Slovenské republice, která je zaregistrovaná na webu Labužník.cz.
 4. VÝHRY: V soutěži lze vyhrát výhry, které jsou uvedené v popisku soutěže a které poskytuje zadavatel soutěže. Výhry získávají uživatelé, kteří správně odpovědí na všechny otázky a poté jsou automaticky vybráni systémem.
 5. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Oznámení o výhře zasílá administrátor stránek danému výherci i s oznámením, jakou cenu vyhrál a se žádostí o poskytnutí kontaktní adresy. Kontakty na výherce se předávají zadavateli soutěže, který sám výhry rozesílá a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení soutěže. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra propadá dalšímu uživateli v pořadí, který se soutěže zúčastnil.
 6. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho uživatelského jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
 7. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
  • Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří nedodržují pravidla nebo přidávají nevhodné, vulgárně laděné hodnocení.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají dalšímu uživateli, který se do soutěže zapojil a splnil podmínky soutěže.
  • Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.

Příloha č. 2 – formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).

Adresát (poskytovatel): MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
IČ: 45313351
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328
tímto uživatel(é) odstupuje(jí) od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne
tímto uživatel(é) odstupuje(jí) od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne
Jméno a příjmení uživatele(lů), email a registrační jméno:
Bydliště uživatele(lů):
Datum:

Nejlepší recepty

Blesková jarní polévka Blesková jarní polévka
Špagety s pečenou červenou paprikou Špagety s pečenou červenou...
Rebarborový crumble Rebarborový crumble
Pečené uzené koleno Pečené uzené koleno
Zelí s jablečným cidrem Zelí s jablečným cidrem

Naši partneři

Vitalion

zdraví, nemoci, léčení
www.vitalion.cz

eMimino

těhotenství, děti, rodina
www.emimino.cz

Jarmark

bazar, oblečení, hand made
www.jarmark.cz

TOPlist